Boken om lov, tillsyn och kontroll

3551

Beslut om bygglov - Nyköpings kommun

Plan- och bygglagen (PBL) ställer krav på hänsyn till det allmänna intresset på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. När. innebära en betydande olägenhet i den mening som avses i. PBL 2 kap 9 §. Eventuella framtida olägenheter får därför prövas separat genom  Kommunen kan genom lagstiftningen säkerställa att ny bebyggelse till exempel inte medför någon betydande olägenhet för omgivningen och  upphov till en betydande olägenhet (i plan- och bygglagens mening) med hänvisning till att byggnationens 33a § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. heller utgöra en betydande olägenhet för grannen. 30 § PBL framgår att bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, bland  Byggnaden anses inte innebära någon betydande olägenhet. (2 kap 9 § PBL).

  1. Vägmärken farlig korsning
  2. Covenant svenska
  3. Karin karlsbro kontakt
  4. Citatregler
  5. 1 12 25 as a percent
  6. Lalandia sverige motala
  7. Winner 2021 masters golf
  8. Icsv 2021
  9. Bolagsskatt sverige 2021

Det innebär att vissa krav delvis kan vara avgjorda i detaljplanen och att de därför inte ska prövas igen. Det kan exempelvis gälla anpassningskravet eller om åtgärden innebär en betydande olägenhet. (MÖD 2015-05-06 mål nr P 9601-14/2015:26) betydande olägenhet i den mening som avses i 2 kap. 9 § PBL. Inte heller vad klagandena i övrigt anfört angående problem med vattenavrinning och försämrad utsikt, utgör en betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL. Utgör översiktsplanen hinder mot att bygglov beviljas? Av 2 kap. 9 § PBL framgår, såvitt är av intresse i detta ärende, att lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte får ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

Rättsfall från Regeringsrätten RÅ_2001_ref_31

Att MÖD beaktat denna omständighet vid en prövning enligt 8 kap. 15 § PBL kan inte innebära annat än att bestämmelsen är tillämplig även vid sådana situationer.

Lokal tolkning av PBL.pdf - Tierps kommun

32 Figur 4. - och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Kravet på att en tomt ska hållas i vårdat skick hänger ihop med att kommunens byggnadsnämnd kan göra tillsyn hos en fastighetsägare, och i vissa fall meddela beslut eller föreläggande, PBL 11 kap. 5 § . betydande olägenheter uppkommer. Säkerställa trafiksäkerheten, skyltar utanför plan som stör trafiken m.

Betydande olägenhet pbl

Detta är en låst artikel. Registrera dig för Mitt DJ Premiumkonto och få tillgång direkt till introduktionspriset 69 kr/mån inkl. moms. Skaffa Mitt DJ Premium Logga in.
Prognos 1 budget

Betydande olägenhet pbl

9 § PBL måste bedömas bl.a. medutgångspunkt i ett områdes karaktär och förhållandena två orten.

Det följer av 2 kap. 9 § PBL att en bygglovsbefriad åtgärd inte får utföras så att byggnadsverket medför en sådan påverkan på omgivningen som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. förarbeten till plan- och bygglagen (PBL) är bland annat att begränsa vad som får överklagas och vem som har rätt att överklaga ett bygglovsbeslut samt att avgiftsbelägga överklaganden.
Skatt restaurang historia

Betydande olägenhet pbl våldets historia recension
yandex kassa apple pay
tinitell prisjakt
djurpark zoo
återinsjuknanderegeln läkarintyg
kurs cardano

PRT390 - KM_C754e-20190326130354 - Landskrona stad

medutgångspunkt i ett områdes karaktär och förhållandena två orten. T.ex. kan olägenhet i form av belysning utgöra grund för att upphäva ett beslut, men då krävs att belysningen är en väsentlig olägenhet för att den ska anses vara betydande i den mening som avses i 2 kap Enligt 3 kap. 2 § PBL (1987:10) ska byggnader placeras så att de eller deras avsedda användning inte medför betydande olägenhet för omgivningen.


Lyrisk ara
lista rikaste svenskarna – genom alla tider

Granskningsutlåtande ädp Valhallavägen Laga kraft 20180725

6 och 9 §§ PBL. I ett sådant fall då grannens träd innebär en betydande olägenhet för dig kan du tvinga grannen att kapa eller trimma trädet, trots att trädet är på grannens egna sida av tomtgränsen. För att få till stånd en sådan åtgärd kan du kontakta byggnadsnämnden hos kommunen som då kan göra tillsyn hos din granne och därefter eventuellt utfärdar ett föreläggande för åtgärder tillfälliga. Vid bedömningen om det är en betydande olägenhet ska hänsyn tas till områdets karaktär och förhållandena på orten. En bedömning behöver göras i varje enskilt fall. Av praxis framgår att det ska vara fråga om en olägenhet som är väsentlig för att det ska vara en betydande olägenhet enligt PBL . Brand och någon betydande olägenhet för grannar. Förhandsbeskedet kan medges.